ASTOR Yapı Teknolojileri Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti.
İŞYERİNDE RİSKLERİN BELİRLENMESİ

İŞYERİNDE RİSKLERİN BELİRLENMESİ ve DEĞERLENDİRMESİ

Risk Analizleri
  
  
25.05.2003 tarih, 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna dayanarak çıkarılan; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerin önemli bir kısmında işverenlere; işyerinin ihtiyaçlarını ve koşullarını dikkate alarak, kabul edilebilir uygun kriterlere göre, çalışanların da katılımı ile, olası tüm tehlikelerini tanımlamasını, bu tehlikeler ile ilgili risk değerlendirme süreçlerini uygulayarak bu tehlikelerin yol açabileceği riskleri belirlemesini,  önlemeye çalışmasını, önlenmesi mümkün olmayan risklerini (yazılı olarak) değerlendirmesini, risklerini kontrol altına almasını söylemektedir. Kısacası işyerlerinde tehlikeleri dikkate alan, riskleri değerlendiren, gerekli önlemleri alan bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturulması öngörülmektedir.

       Risk değerlendirmesi çalışmaları, mevcut mevzuat ve işyeri koşulları çerçevesinde planlanır. İşyerlerindeki çalışma koşulları, makine ve tesisat, kullanılan hammaddeler, insan ve organizasyon hatalarından kaynaklanan tehlikeleri de dikkate alarak çalışanların, tedarikçilerin, misafirlerin, kısacası işyerine girip çıkabilecek tüm kesimlerin, sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tüm unsurların belirlenerek değerlendirilmesi ve risklerinin kontrol altına alınması için kılavuz hazırlanmasıdır.

Bu amaçla işyerlerindeki tüm tehlikelerin belirlenmesi ve risklerinin değerlendirilmesi çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar esnasında işyerleri bölümler halinde incelenerek, aşağıdaki sıralamada yer alan aşamaların yerine getirilmesi yoluyla gerçekleştirilir;
     
     
a)   Planlama
      b)   İşyerinde Yürütülen Çalışmaların Sınıflandırılması
      c)   Bilgi ve Veri Toplama
      d)  Tehlikelerin Tanımlanması :
               Çalışma çevresinin fiziki kusurları ve insanların hatalı davranışları gibi, çalışma ortam ve koşullarında var olan, ya da dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş olan durumların kişilere, işyerine ve çevresine zarar ya da hasar verme potansiyelinin ortaya çıkarılmasıdır. Örneğin yüksekte çalışma potansiyel bir tehlikedir
     
      e) Risk Analizi :
         
Risk analizi ile tanımlanan tehlikelerin  verebileceği zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti ve bu zarar, hasar veya yaralanmanın ortaya çıkma olasılığı belirlenir. Risk analizinde, tehlikeye maruz kalan kişi sayısı, tehlikeye maruziyet süresi, kişisel koruyucuların sağladığı korunma ve güvensiz davranışlar gibi unsurlar dikkate alınır.
       
Örneğin; yüksekte çalışma potansiyel bir tehlikedir. Çalışanın iskeleden düşme olasılığı ile düşmeden oluşabilecek zarar şiddetinin bileşkesi riskin nicel değerini ifade etmektedir
        
      
f) Risk Değerlendirmesi :
       
Risk değerlendirmesinde, risk analizi sonucu belirlenen risklerin ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirme yapılır ve önlem alınmasının gerekli olup olmadığına karar vermek için risk değerlendirme kılavuzu hazırlanır.

Risk değerlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra , Risk değerlendirme tablolarına göre, eksik olan önlemlerin alınması sonucunda risk puanlarının makul seviyeye düştüğü görülecektir. İşyerlerimiz de Risk Değerlendirmesi çalışmalarını yaygınlaştırmak temel ilkemiz olmalıdır. Ancak bu sayede , iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek mümkün olacaktır. 

      
g) Önlemlerin Belirlenmesi
 
     
İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğince belirlenen genel yaklaşım çerçevesinde, ilgili mevzuat ve işyeri koşulları  da dikkate alınarak alınması gerekli önlemlere karar verilir.

       İşyerindeki riskleri kontrol altına alma yöntemleri, önceliğin derecesine göre ve en öncelikli olandan daha az öncelikli olana doğru sıralanmak üzere aşağıdaki gibi olmalıdır.

      ·         Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak,
·         Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek,
·         Toplu koruma önlemlerini, kişisel korunma önlemlerine tercih etmek,
·         Mühendislik önlemlerini uygulamak,
·         Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak. 

h) Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
 
       
Risk değerlendirme raporunda, aşağıdaki hususlar yer almalıdır;

      ·         Yapılan işin tanımlanması,
·         Mevcut riskler,
·         Risklerden etkilenen çalışanların listesi,
·         Zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti,
·
         Zarar, hasar veya yaralanmanın meydana gelme olasılığı,
·         Risk değerlendirmesinin sonuçları (Risk düzeyleri),
·         Alınması gerekli kontrol önlemleri.

ı) Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme

İşyerinde gerçekleştirilen risk yönetiminin tüm aşamaları ve uygulanması düzenli olarak denetlenir, izlenir ve aksayan yönler yeniden gözden geçirilir.

 

Geri   /   Yukarı

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk

copyright 2008 @ KCGMuhendislik.com designed by TREMO Production